• Uczestniczki i uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez CK, którzy ukończą zajęcia otrzymują zaświadczenie wystawione na druku MEN. Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
 • W przypadku szkoleń z zakresu BHP wydajemy zaświadczenia na drukach zgodnych ze wzorem w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki.
 • Uczestnicy kursów przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne typu „E” i  typu „D”, po zdanym egzaminie otrzymują świadectwo kwalifikacyjne  wydane przez Państwową Komisją Kwalifikacyjną nr 105, powołaną przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
 • W przypadku szkoleń z zakresu ochrony roślin uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia wydane na mocy upoważnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Warszawie zgodnie z:
  • wpisem do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin nr 14/65/15602
  • upoważnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa do organizowania kursów i przeprowadzania egzaminów w zakresie prowadzenia szkoleń dla:
   • osób związanych z konfekcjonowaniem i obrotem środkami ochrony roślin
   • osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin
   • osób wykonujących zabiegi w zakresie stosowania środków ochrony roślin w produkcji towarowej.
 • Uczestnicy kursów  przygotowujących  do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT),otrzymują świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z zakresem tematycznym egzaminu.
 • Centrum przy Podwalu posiada Certyfikat Laboratorium ECDL. Dzięki temu nie tylko szkolimy w zakresie umiejętności komputerowych, ale możemy przeprowadzać egzaminy, kończące się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL.